Επίβλεψη Έργων

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ

Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για:

  • Την εποπτεία των εκτελουμένων εργασιών και τον έλεγχο της μεθόδου κατασκευής και των μέσων που χρησιμοποιούνται.
  • Τη λήψη πυρήνων - δοκιμίων ή την επιτόπια εφαρμογή δοκιμών για τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών.
  • Την πρόληψη κακοτεχνιών καθώς και την υπόδειξη μέτρων αποκατάστασης των τυχών ελαττωμάτων που διαπιστώνονται από τους ελέγχους.
    • Την τήρηση και επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος του έργου.
    • Τον έλεγχο του τηρούμενου ημερολογίου του έργου και στην καταγραφή σε αυτό τυχόν παρατηρήσεων, υποδείξεων ή εντολών.
    • Την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας των εργαζομένων και την τήρησή τους.